Podržani uređaji

iOS smartphonei (verzija 7 i novije) Android smartphonei (verzija 4.0 i novije) Windows smartphonei (verzija 8.1 i novije)

Napomena:

Ograničenje za Android 4.3 i novije verzije: mobilni podaci nisu raspoloživi kada se koristi funkcija Smartgate. Moguće je priključiti najviše četiri različita uređaja koji pokreću istu aplikaciju ili jedan uređaj koji pokreće četiri aplikacije.

Najčešća pitanja i odgovori

Moj se smartphone ne može spojiti.

Provjerite sljedeće tačke

Ispunjava li vaš uređaj sve zahtjeve?

 • Je li na vašem smartphoneu aktiviran Wi-Fi?
 • Je li u vašem Škoda vozilu uključeno paljenje?
 • Prikazuje li se SmartGate na popisu raspoloživih Wi-Fi mreža?
 • Jeste li unijeli lozinku za uspješno povezivanje?
 • Je li lozinka tačna?
 • Je li uređaj koji koristite povezan sa nekom drugom Wi-Fi mrežom?
 • Je li sa SmartGate jedinicom eventualno povezano previše uređaja/aplikacija (maks. 4 uređaja ili 4 aplikacije)?

Ako ste provjerili ove kontrolne tačke i ako se vaš uređaj unatoč tome ne može povezati, tada kontaktirajte svog Škoda partnera.

Koliko se uređaja može povezati sa SmartGateom?

SmartGate nudi mogućnost povezivanja najviše 4 uređaja.

Je li moj uređaj kompatibilan?

Pročitajte odlomak "Podržani uređaji".

Moje novo vozilo opremljeno je SmartGateom. Kako uspostavljam vezu između SmartGatea i svog smartphonea?

Sve informacije o uspostavljanju veze, konfiguraciji i administriranju lozinke potražite u Uputama za uporabu svojeg vozila.

Moja se internetska veza prekida čim koristim SmartGate.

Operativni sistem Android ne dopušta korištenje mobilnih podataka preko Wi-Fi mreže. Rješenje: Wi-Fi Direct.

U kojoj je mjeri veza za prijenos podataka sigurna?

SmartGate je jednako siguran kao i ostale Wi-Fi veze i zaštićen je lozinkom koju sami birate (8 do 17 znakova). Detalje možete pronaći u Uputama za uporabu.

Može li se SmartGate naknadno ugraditi?

Da. Detalje možete dobiti u svojoj Škoda poslovnici (dodatna oprema).

Ažuriranje softvera

Imate dvije mogućnosti aktualiziranja svoje SmartGate jedinice:

1. Preko Service aplikacije

Preko Service aplikacije možete preuzeti aktuelan softver. Link za Service aplikaciju pronaći ćete u odlomku "SmartGate aplikacije". Detalje potražite u priručniku za Service aplikaciju.

2. Preko web-a

Ovu opciju preporučujemo isključivo korisnicima koji su upućeni u tehniku. Za razliku od Service aplikacije, svoj smartphone možete ažurirati sa svakom verzijom softvera kao i sa starijim verzijama. Instalacija starijeg softvera može biti korisna u slučaju kada vaš smartphone ne podržava najaktuelniji SmartGate softver.

Napomena:

Podržani web pretraživači: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 9 i noviji. Ako se update prekine odnosno instalira bez uspjeha, SmartGate jedinica zadržat će svoj dosadašnji softver.

Update preko web-a

Kako biste ažurirali svoj softver, potrebni su vam podaci za update koje možete pozvati na Škoda web stranici te uređaj poput laptopa na kojem možete pohraniti podatke za update. Paljenje vašeg vozila mora biti uključeno tijekom čitavog postupka updatea. Tokom updatea nemojte pokretati motor jer se time može prekinuti postupak ažuriranja.

 1. Skinite update SmartGatea i pohranite ga na svojem laptopu (.ota datoteka ~ 1 MB).
 2. Aktivirajte Wi-Fi na svom laptopu.
 3. Uključite paljenje svog vozila.
 4. Spojite svoj uređaj sa SmartGateom.
 5. Otvorite web pretraživač i unesite sljedeću adresu: http://192.168.123.1 *. Web sučelje za update SmartGatea je kreirano. Sada vidite informacije o SmartGate jedinici i instaliranu verziju softvera.
 6. Kliknite na polje "Update" u donjem dijelu web stranice. Dospjet ćete na novu stranicu.
 7. Odaberite datoteku za update i kliknite na "Upload File". Ova će se datoteka učitati u SmartGate jedinicu. Postupak traje otprilike 2 minute.
 8. Nakon updatea od vas će se tražiti da potvrdite update klikom na polje "Perform update". Proces updatea traje još 2 minute.
 9. Tokom postupka updatea SmartGate ne emitira Wi-Fi signal - veza se prekida. Čim se update završi, SmartGate će se ponovno pokrenuti i početi sa prijenosom. SmartGate će vam se ponovno prikazati na popisu raspoloživih Wi-Fi uređaja.

Konfiguracija

U svoj web pretraživač unesite 192.168.123.1. Otvorit će se stranica za konfiguraciju SmartGatea. U konfiguracijskim poljima možete promijeniti namještanja Wi-Fi mreže. Ako polja ostavite prazna, koristit će se tvornička namještanja.

Zaboravili ste svoju lozinku za SmartGate?

U ovom se slučaju SmartGate mora vratiti na tvornička namještanja u ovlaštenom servisnom centru na način da se odvoji od napajanja strujom. Nakon ponovnog pokretanja SmartGate je vraćen na fabrička namještanja.

Konfiguracija Wi-Fi mreže

 • SSID: promjena naziva Wi-Fi veze**
 • Kanal: postavite Wi-Fi komunikacioni kanal (1-10)
 • Sigurnost: odaberite vrstu Wi-Fi sigurnosne veze

Otvoreno: nekodirana veza (kod ove veze ne morate unositi lozinku) WPA: jednostavno kodirana veza WPA2: proširena kodirana veza WPA/WPA2 ključ: postavite lozinku za kodiranu vezu

 • Snaga odašiljanja u %: definirajte snagu odašiljanja za Wi-Fi vezu (5-100 %).
 • DHCP vrijeme trajanja dodjele (engl. Lease Time) [min]: vrijeme trajanja prijma IP adrese
 • HTTP port: promijenite broj HTTP porta

Izmjene setup-a za SmartGate postavku učinkovite tek nakon provedbe sljedećih koraka:

 • Izmjene pohranite pomoću polja "Save".
 • SmartGate ponovno pokrenite pomoću gumba "Reboot".

Kratice

 • BSSID: jednoznačni identifikator adrese mrežnih uređaja; dodjeljuje ga proizvođač (MAC adresa)
 • DHCP: dinamično dodjeljivanje IP adresa priključenim uređajima
 • HTTP port: mrežni port za komunikaciju između dvaju uređaja pomoću HTTP protokola (prethodno namještanje porta 80 za internet pretraživač)
 • IP adresa: jednoznačna adresa mrežnih uređaja
 • MAC adresa: jednoznačni identifikator mrežnih uređaja koji dodjeljuje proizvođač
 • SSID: jednoznačni identifikator Wi-Fi mreže (naziv Wi-Fi mreže)
 • WPA/WPA2: vrsta kodiranja podataka u Wi-Fi mreži

* Ako je HTTP port namješten na neku drugu vrijednost osim 80, adresa se mora unijeti u sljedećem formatu: http: //192.168.123.1:xxxx (xxxx - izmijenjeni broj HTTP porta).

** Unesite SmartGate (SSID) s 1-17 znakova bez dijakritičkih i posebnih znakova (+ - / itd.).

Update über eine Web-Schnittstelle

Um Ihre Software zu aktualisieren, benötigen Sie die Update-Daten, die Sie auf der Škoda-Website abrufen können und ein Gerät wie z.B. einen Laptop, auf dem Sie die Update-Daten speichern können. Während des gesamten Update-Vorgangs muss die Zündung Ihres Fahrzeugs eingeschaltet sein. Starten Sie den Motor während des Updates nicht, da dies den Update-Vorgang unterbrechen kann.

 1. Laden Sie das SmartGate Updaten herunter und speichern Sie es auf Ihrem Laptop (.ota-Datei ~1 MB).
 2. Aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Laptop.
 3. Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs ein.
 4. Verbinden Sie Ihr Gerät mit SmartGate.
 5. Öffnen Sie den Web Browser und geben Sie die folgende Adresse ein http://192.168.123.1 *. Die Web-Schnittstelle für das SmartGate Update ist erstellt. Sie sehen nun die Informationen zur SmartGate-Unit sowie die installierte Software-Version.
 6. Klicken Sie den "Update" Button im unteren Bereich der Website. Sie werden auf eine neue Seite weitergeleitet.
 7. Wählen Sie eine Update-Datei aus und klicken Sie auf "Upload File". Diese Datei wird in die SmartGate-Unit geladen. Der Vorgang dauert etwa 2 Minuten.
 8. Nach dem Updaten werden Sie aufgefordert, das Update mit einem Klick auf den "Perform update"-Button zu bestätigen. Der Update-Prozess dauert weitere 2 Minuten.
 9. Während des Update-Vorgangs gibt SmartGate kein Wi-Fi-Signal ab - die Verbindung wird unterbrochen. Sobald das Update abgeschlossen ist, wird SmartGate erneut gestartet und es beginnt wieder mit der Übertragung. SmartGate wird Ihnen wieder in der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Geräten angezeigt.

Konfiguration

Geben Sie 192.168.123.1 in Ihrem Web Browser ein. Es wird eine Seite für die SmartGate-Konfiguration geöffnet. In den Konfigurations-Feldern können Sie die Wi-Fi-Einstellungen ändern. Lassen Sie Felder leer, wird auf die Werkeinstellungen zurückgegriffen.

Sie haben Ihr SmartGate-Passwort vergessen?

In diesem Fall muss SmartGate bei einem autorisierten Service Center zurückgesetzt werden indem es von der Stromversorgung getrennt wird. Nach einem Neustart ist SmartGate auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

Wi-Fi Konfiguration

 • SSID: Namensänderung der Wi-Fi-Verbindung**
 • Kanal: setzen Sie den Wi-Fi Kommunikations-Kanal (1-10)
 • Sicherheit: Wählen Sie die Art der Wi-Fi-Sicherheitsverbindung

Offen: unverschlüsselte Verbindung (bei dieser Verbindung müssen Sie ken Passwort eingeben) WPA: einfach verschlüsselte Verbindung WPA2: erweiterte verschlüsselte Verbindung WPA/WPA2 Schlüssel: setzen Sie ein Passwort für eine verschlüsselte Verbindung

 • Sendeleistung in %: setzten Sie die Sendeleistung für die Wi-Fi-Verbindung fest (5-100%).
 • DHCP Lease-Time [min]: Dauer für den Empfang der IP-Adresse
 • HTTP Port: ändern Sie die HTTP Port-Nummer

SmartGate Setup-Änderungen werden erst nach Durchführung der folgenden Schritte wirksam:

 • Speichern Sie die Änderungen mit dem "Save"-Button
 • Starten Sie SmartGate erneut mit dem "Reboot"-Button

Abkürzungen

 • BSSID: eindeutige Kennung der Netzwerkgeräte-Adresse; wird vom Hersteller zugewiesen (MAC-Adresse)
 • DHCP: die dynamische Zuweisung von IP-Adressen an die angeschlossenen Geräte
 • HTTP port: Netzwerk-Port für die Kommunikation zwischen zwei Geräten mittels HTTP-Protokoll (Port 80 Voreinstellung für den Internet-Browser)
 • IP address: eindeutige Netzwerk-Geräteadresse
 • MAC Adresse: eindeutige, vom Hersteller zugewiesene Netzwerkgerätekennung
 • SSID: eindeutige Identifizierung des Wi-Fi-Netzwerks (Wi-Fi Netzwerkname)
 • WPA/WPA2: Art von Datenverschlüsselung in einem Wi-Fi-Netzwerk

* Wenn der HTTP-Port auf einen anderen Wert als 80 gesetzt ist, muss die Adresse im folgenden Format eingegeben werden: http: //192.168.123.1:xxxx (xxxx - geänderte HTTP-Port-Nummer).

**Geben Sie SmartGate (SSID) mit 1-17 Zeichen ohne diakritische sowie ohne Sonderzeichen (+ - / etc.) ein.