#ŠkodaEnergyExperience
Let's Explore
#ŠkodaEnergyExperience

Škoda BH će za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala u jedinstvenom ambijentu ispred Aria mall-a (BBI centar) predstaviti interesantan spoj električne sadašnjosti i budućnosti marke.

Prvi put u regiji, javnosti ćemo prezentirati konceptno električno vozilo sa sedam sjedišta Vision 7S (u prodaji od 2026 g.), kao i električnu sadašnjost sa nedavno pristiglim prvim primjercima modela Enyaq. Cilj je da se iskoristi izuzetno velika posjećenost gradu u osam dana trajanja festivala i da se online aktivacijom prezentiraju široj javnosti novi brend imidž, novi jezički pravac Škode Modern Solid, kao i električni modeli marke. Navedeno će biti realizovano u saradnji s Porsche leasingom i brendom Moon koji ce interesentima pribliziti modalitete finansiranja i informacije vezano za punjace .

Posjetioci #ŠkodaEnergyExperience će biti u prilici osvojiti interesantne dnevne nagrade koje su im obezbijedili Škoda BH, Porsche Leasing i Moon BH, ali i učestvovati u glavnoj nagradi: 7 dana testne vožnje sa Škodinim električnim prvjencem - Škoda Enyaq.

Radujemo se susretu s vama na Škoda Energy Experience štandu od 11. do 18. augusta 2023. (u teminu od 12-21h).

Želimo pomoći svijetu da živi "pametnije"

#ŠkodaEnergyExperience - kratki osvrt

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na osnovu Zakona o igrama na sreću FBiH i s tim u vezi donesenog Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara odredaba pratećeg zakonodavstva koje je na snazi, rješenjem Ministarstva finansija FBiH br. UP-05-12-1-800/23 od 09.08.2023.godine, kao i internih akata društva Uprava društva Porsche BH doo Sarajevo, dana 31.07. 2023. godine donosi slijedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE "ŠKODA ENERGY EXPERIENCE"

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti načini i pravila nagradne igre, koju organizira Porsche BH doo Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu JIB:4201887660000 (u daljem tekstu: "Priređivač nagradne igre" ili skraćeno: "Priređivač") u sklopu projekta "Škoda Energy Expirience".

Nagradna igra istoimenog naziva će se održati u sklopu gore navedenog projekta "Škoda Energy Expirience", koji će se održati na lokaciji: Plato ispred ARIA Mall-a u Sarajevu. u sljedećem periodu aktivacije nagradne igre:

Početak: 11.08. 2023. godine u 12 sati

Završetak: 18. augusta 2023. godine u 12 sati.

Priređivač nagradne igre je Porsche BH doo Sarajevo kao generalni uvoznik vozila i dijelova marke Škoda za Bosnu i Hercegovinu..

Član 2.

Nagradna igra se organizuje u svrhu promocije marke Škoda i promocije elektromobilnosti unutar PORSCHE BHd.o.o..

Član 3.

Nagradna igra traje u periodu aktivacije iz člana 1. počev od od 11. augusta u 12 sati i završava 18. augusta 2023. godine u 21 sati.

Nagradna igra podijeljena je u dva dijela:

1. zvlačenje dnevnih nagrada, što se odnosi na: manje, sitnije i simbolične stvari iz Škoda asortimana ili u vezi sa Škoda asortimanom, a izvlačenja će biti upriličena svakog dana u periodu iz člana 1., od 11 do 18. 2023. godine.

2. Izvlačenje glavne nagrade: 7 dana testne vožnje sa prvim Škoda električnim vozilom Enyaq Izvlačenje dobitnika će biti upriličeno 18. 08.2023.. godine

Član 4.

Dnevne nagrade će biti dodijeljene na način kako slijedi:

 1. Metoda, odnosno način izvlačenja nagrada je javan, i neposredan, slučajnim izborom putem automatizovanog sistema za slučajni odabir u fizičkom ili digiralnog formatu.
 2. Dnevne nagrade će se izvlačiti na licu mjesta na lokaciji: Plato ispred Aria Mall-a, u Sarajevu. Učesnik nagradne igre može biti svako fizičko lice koje ispunjava uvjete za dodjelu dnevnih nagrada iz člana 5. ovog akta. Ukoliko su uvjeti za učestvovanje ispunjeni, pristupit će se izvlačenju dnevne nagrade za pojedinog učesnika.
 3. Izvlačenje dnevne nagrade će biti javno i neposredno, od strane nazočne tročlane Komisije.
 4. Izvlačenje dnevne nagrade vršit će se na način što će, nakon što se provjeri da su uvjeti iz člana 5. kumulativno ispunjeni, učesnik ili član komisije pokrenuti automatizovani sistem za slučajni odabir u fizičkom ili digitalnom formatu, nezavisan od bilo koje vrste ljudskog utjecaja na rezultat odabira.
 5. Rezultat dodjele dnevne nagrade u cijelosti će ovisiti o polju koje sistem pokaže na kraju prednje opisanog procesa izvlačenja dnevne nagrade. Polje koje sistem pokaže predstavlja predstavlja dnevnu nagradu koju je učesnik osvojio.
 6. Izvlačenje dnevnih nagrada vršit će se svaki dan počev od 11. do 18 augusta 2023. godine, u periodu od 12 do 21 sati, ovisno o broju učesnika, odnosno fizičkih lica koji ispunjavaju uvjete za dodjelu dnevne nagrade iz člana 5. ovog akta.
 7. Izvlačenju nagrada nazočit će tročlana Komisija.

Glavna nagrada će biti dodijeljena na način kako slijedi:

 1. Metoda, odnosno način izvlačenja glavne nagrade je javan, i neposredan, slučajnim izborom' fizičkim izvlačenjem imena sretnog dobitnika iz kutije sa imenima svih učesnika. Svakom učesniku nagradne igre za dodjelu dnevnih nagrada, neovisno o tome da li je isti dnevnu nagradu osvojio ili nije, bit će ponuđeno da učestvuje u nagradnoj igri za glavnu nagradu. S tim u vezi, učesnici će svoje kontakt podatke upisivati na papir koji će biti ubačen u kutiju, skupa sa svim ostalim učesnicima nagradne igre za glavnu nagradu. Sretni dobitnik će biti određen na način što će iz kutije sa imenima biti izvučen papir sa podacima sretnog dobitnika. Sretni dobitnik će biti izvučen od strane člana Komisije.
 2. Glavna nagrada će se izvlačiti na javnom mjestu: Plato ispred Aria Mall-a u Sarajevu sa početkom u 14.00 sati uz prijenos uživo na društvenim mrežama.
 3. Dobitnik glavne nagrade može biti lice koje je prethodno osvojilo dnevnu nagradu, kao i lice koje nije osvojilo dnevnu nagradu ukoliko ispunjava sve uvjete iz člana 5.
 4. Izvlačenje glavne nagrade će biti javno i neposredno, od strane nazočne tročlane Komisije, na način opisan u tački 9. temeljem čega će sretni dobitnik biti izvučen iz kutije sa imenima učesnika, metodom slučajnog odabira koji će izvršiti jedan od članova Komisije.
 5. Rezultat dodjele glavne nagrade u cijelosti će ovisiti o sretnoj okolnosti, gdje će član Komisije iz kutije sa učesnicima izvući papir sa podacima sretnog dobitnika. Komisija će potom provjeriti da li sretni dobitnik ispunjava uvjete iz člana 5.
 6. Izvlačenje glavne nagrade, u skladu sa tačkom 10. vršit će se 18. augusta 2023. godine sa početkom u 14.00 h.
 7. Učesnici će svoje podatke dostaviti neposredno Komisji koja će se nalaziti na mjestu izvlačenja, u periodu aktivacije nagradne igre od 11. do 18 augusta 2023. godine,
 8. Objava rezultata vršit će se u roku od 24 sata od izvlačenja, objavom na komunikacijskim kanalima Škoda brenda u BiH: Facebook, Instagram i Škoda BH web stranici.
 9. Izvlačenju glavne nazočit će tročlana Komisija

Ako ponuđenu nagradu dobije osoba ograničenih sposobnosti, nagradu može preuzeti samo uz odobrenje i prisustvo staratelja. U tom slučaju staratelj mora predati potrebna dokumenta koja potvrđuju njegov status odnosno identitet.

Član 5.

U skladu sa čl 12. stav 3. Pravilnika Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara, Porsche BH doo Sarajevo ovim aktom predviđa postojanje tročlane komisije za izvlačenje dobitnika, koja će nadgledati regularnost izvlačenja dobitnika. kako dnevnih nagrada, tako i glavne nagrade.

Uvjeti za učešće u igri za dnevne nagrade su:

1. Zapratiti Facebook i Instagram stranicu Škoda BH.

2. Uslikati se pored jednog od 2 izložena modela ispred ARIA MALL-a u Sarajevu. (ili uslikati samo jedan od 2 izložena modela)

3. Objava fotografije iz tačke 2. na društvenim mrežama uz hashtag: #ŠkodaEnergyExpirience. Društvenim mrežama u smislu ove tačke smatraju se samo Instagram i Facebook

Uvjeti za učešće u igri za glavnu nagradu su:

1. Da su svi uvjeti za dnevne nagrade ispunjeni, Na učešće u igri za glavnu nagradu nije od utjecaja da li je učesnik osvojio dnevnu nagradu ili nije.

2. Da je učesnik izvršio adekvatnu prijavu na nagradnu igru na način da je upisao svoje kontakt podatke i da je istu ubacio u kutiju za izvlačenje. Ubacivanje u kutiju za izvlačenje može izvršiti odgovarajući član Komisije.

3. Da su učesnici punoljetni (18 godina)

4. Da imaju vozačku dozvolu najmanje 2 godine (što će se provjeravati na licu mjesta)

1. Da ostave svoje adekvatne kontakt podatke.

Učesnici navedene uvjete moraju kumulativno ispuniti.

Član 6.

Svaki dobitnik osvaja po jednu dnevnu nagradu, dok je broj dobitnika dnevnih nagrada utvrđen je Prilogom 1, dok se za glavnu nagradu izvlači jedan dobitnik, neovisno da li je isti ujedno i dobitnik glavne nagrade.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici i društvenim mrežama Škoda brenda u Bosni i Hercegovini (Facebook i Instagram)

Ukupna vrijednost dnevnih nagrada iznosi 3.509,40 KM

Ukupna vrijednost glavne nagrade iznosi 1.120,00 KM

Član 7.

Podizanje dnevnih nagrada vršit će se odmah po završetku nagradne igre, odnosno po izvlaćenju nagrade, a najkasnije u roku od 30 minuta od izvlačenja dnevne nagrade na licu mjesta kako je prednje opisano.

Vrijeme podizanja glavne nagrade biti će određeno uz dogovor Dobitnika nagrade i Porsche BH doo Sarajevo, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata nagradne igre za glavnu nagradu, dok je mjesto preuzimanja glavne nagrade mjesto sjedišta Porsche BH doo Sarajevo u ul. Bulevar Meše Selimovića Sarajevo.

Član 8.

Dobitnik nema pravo tražiti od Organizatora zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti ili koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, foto i video materijalu.

U slučaju da je dobitnik nagrade lice koje ne ispunjava uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, Organizator zadržava pravo poništenja takvog rezultata izvlačenja, te zakazivanja ponovnog termina održavanja nagradne igre o čemu će učesnici nagradne igre biti naknadno obavješteni.

Član 9.

Način objave rezultata vršit će se putem oficijelnih kanala marke Škoda, Porsche BH doo Sarajevo, na način što će imena dobitnika nagradnih igara biti objavljena na Facebook, Instagram i web stranici Škoda BH.

Član 10.

Priređivač ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biti će odmah obustavljena jednostranom odlukom organizatora, te će organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Prekid i otkazivanje vršit će se isključivo u skladu sa saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

Član 11.

O nagradnoj igri javnost će biti upoznata putem Facebook, Instagram i web stranice Škoda BH.

Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa nagradnom igrom ne može odstupati od činjenica predviđenih ovim Pravilnikom

Član 12.

Ovaj Pravilnik je u primjeni nakon davanja saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, te je saglasan sa dostavljanjem promotivnog materijala Organizatora nagradne igre, koji će mu se slati putem pošte ili e-maila.

Ova Pravila počinju važiti danom početka nagradne igre i svi učesnici prihvataju sve odredbe ovih pravila bez ikakvih izmjena.

Sve odluke koje Organizator donese na bazi ovih Pravila konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila uz javno objavljivanje u sredstvima informisanja.

Za sve dodatne informacije i tumačenja ovih Pravila, učesnici se mogu obratiti direktno na adresu PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo, ul. ****Bulevar Meše Selimovića br. 16, 71000 Sarajevo, sa napomenom za Marketing Škoda.****

Član 15.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

PORSCHE BHd.o.o. Sarajevo

Uprava društva