Modeli

Škoda fabrička garancija

o

Škoda GARANTNI LIST

Proizvođač  vozila Škoda Auto  a.s., CZ-293 60 Mladá Boleslav, garantuje ispravnost isporučenog vozila u toku određenog vremenskog perioda.

Pojam garancije vozila (predmeta kupovine uopšte) definisan je i utvrđen Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Garancija podrazumijeva obavezu davaoca garancije (proizvođača) da bez naknade otkloni sve nedostatke/neispravnosti koje su nastale na vozilu za vrijeme trajanja garancije, a koje se mogu smatrati greškom proizvođača. Garancija obuhvata popravku ili otklanjanje utvrđenih nedostataka/neispravnosti, ili zamjenu neispravnih dijelova/sklopova prema procjeni Škoda ovlaštenog servisnog partnera. Za dijelove ili sklopove za koje se procijeni da se mogu popraviti, isključuje se obaveza njihove zamjene. Eventualni nedostatak/neispravnost koji bi se mogao pojaviti na vozilu za vrijeme trajanja garancije biće otklonjen po dole navedenim uslovima:

 1.Vremensko trajanje i obim garancije

 Ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru Importera, vremensko trajanje garancije za Škoda nova vozila definisano je prema slijedećem:

- dvije (2) godine fabričke garancije za sve nedostatke u proizvodnji, računajući od datuma isporuke vozila krajnjem kupcu, bez ograničenja broja pređenih kilometara vozila i to za:

1.Škoda nova vozila;

2.Škoda Originalne dijelove i Originalne osvježene/obnovljene dijelove i "Economy" dijelove;

3. Škoda Originalnu dodatnu opremu

 - pored fabričke dvogodišnje garancije, za sva novo prodana Škoda vozila kupljena u ovlaštenoj Škoda mreži u Bosni i Hercegovini proizvođač obezbjeđuje Produženu Garanciju od dodatne 3 (tri) godine. Prema tome ukupno trajanje garancije na novo Škoda vozilo iznosi pet (5) godina računajući od datuma isporuke vozila krajnjem kupcu ili pređenih 150.000 km vozila*, ovisno o tome šta se prije desi. Tokom perioda trajanja Produžene Garancije kupci imaju isti nivo usluga kojeg su imali tokom trajanja perioda fabričke dvogodišnje garancije i to za sve štete/nedostatke koji se smatraju opravdanim u smislu garancije.

- Baterijska električna vozila (BEV) ili Plug-in Hibrid električna vozila (PHEV) imaju osam (8) godina ili 160.000 km pokrivenost za sve greške/nedostatke u materijalu ili kvalitetu izrade visoko-naponskih baterija. Napomena da smanjenje kapaciteta baterije tijekom vremena određuje se njegovim komponentama i ne predstavlja nikakav nedostatak u uvjetima ove garancije, pod uvjetom da ta vrijednost ne padne ispod 70% korisnog kapaciteta baterije prije osam godina ili 160.000 km, ovisno o tome što se prvo dogodi.

 - tri (3) godine garancije na nedostatke u laku na karoseriji, bez ograničenja broja pređenih kilometara vozila,

-  deset  (10) ili 12 (dvanaest) godina garancije na prohrđavanje karoserije (zavisno od modela vozila), bez ograničenja broja pređenih kilometara vozila. Prohrđavanjem se smatra perforacija u karoseriji koja je sa unutrašnje probila na vanjsku stranu iste.

*Na tržištu Bosne i Hercegovine prisutna su i vozila koja imaju fabričku dvogodišnju garanciju i produženu garanciju od 2 godine ili pređenih 120.000 km, ovisno o tome šta se prije desi.

2. Obaveze kupca s obzirom na garanciju

Da bi ostvario pravo na garanciju, kupac  je obavezan da:

 • se pridržava dobivenog Uputstva za upotrebu vozila i navedenog servisnog plana održavanja. Za tržište BiH važeći  je fiksni servisni interval (QI4) koji podrazumijeva obavezno servisiranje vozila prema uputstvima Proizvođača svakih 15.000 km ili 1. godine dana u ovisnosti koji od ova dva uslova prije nastupi;

 • popravke i održavanje vozila izvodi u servisnim radionicama koje su tehnički (specijalni alati, specijalna oprema, ...), kadrovski (certificirani specijalisti obučeni za specifične vrste radova, za korištenje specijalnih alata i specijalne opreme, ...) i logistički opremljeni (posjedovanje dijelova i materijala čija je upotreba odobrena od strane Proizvođača ili Importera) da zadovoljavaju procedure i upute koje je propisao Proizvođač, uz ovjeru servisnog plana ili unosa u digitalni servisni plan;

 • sve servisne radove izvodi po dinamici navedenoj u servisnom planu i da se pri tome koriste dijelovi i potrošni materijali koji su istog kvaliteta kao dijelovi i sredstva koji su odobreni od strane Proizvođača  ili od strane Importera. Odgovarajući dijelovi i sredstva se moraju ugrađivati u skladu sa uvjetima koje je Proizvođač propisao;

 • se javi najbližem Škoda ovlaštenom servisnom partneru ukoliko Škoda vozilo nije funkcionalno zbog greške/nedostatka u materijalu;

 • neposredno po otkrivanju nedostatka/kvara koji je u smislu garancija, blagovremeno obavijesti Škoda ovlaštenog servisnog partnera o potrebi otklanjanja istog;

 • osigura odobrenje od strane Proizvođača/Importera za sva naknadna opremanja vozila elektronskim i/ili mehaničkim sistemima, uključujući dodatne sisteme za zaštitu vozila od krađe. 

  Bilo koje nekvalitetno ili nedovoljno popravljanje, održavanje i ugrađivanje dijelova od strane kupca ili servisnih radionica koje nisu tehnički, kadrovski i logistički opremljene da zadovoljavaju adekvatne procedure i upute koje je propisao Proizvođač, kao i ugradnja i korištenje dijelova i potrošnih materijala koji nisu na nivou kvaliteta koje je za upotrebu odobrio Proizvođač ili Importer može dovesti do gubitka prava kupca iz ovog garantnog lista.

3. Isključenja iz garancije 

Garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posljedica:

 • djelovanja više sile (poplava, grom, zemljotres i sl.) ili oštećenja uzrokovanog vanjskim (eksternim) mehaničkim i/ili hemijskim uticajima izvan vozila (npr. djelovanje životinja, životinjske ili biljne materije kao što je izmet ili smola, udarci kamenčića, industrijski i izduvni gasovi u zraku i sl.);

 • namjerno izazvanog nedostatka/kvara na vozilu npr. vandalizam;

 • specifičnih uslova eksploatacije i rukovanja vozilom (sudar, loši putevi, nepravilna upotreba vozila, puknuće gume i sl.);

 • prirodnog habanja i trošenja komponenti vozila (gume, kočione obloge, kočioni diskovi, svjećice, amortizeri, filteri, metlice brisača, podešavanje vrata, haube i geometrije trapa, i sl.);

 • ugradnje dijelova u vozilo koji nisu istoga kvaliteta koji zahtijeva Proizvođač, odnosno Importer;

 • ugradnja i potrošnja materijala koji nisu istoga kvaliteta koji zahtijeva Proizvođač, odnosno Importer;

 • ugradnje/promjene na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača/importera;

 • korištenja vozila suprotno namjeni istog (upotreba  za sportske svrhe ili za bilo koje druge vrste takmičenja, npr. moto-sportu, i sl.);

 • opterećenja vozila iznad ograničenja određenih Uputstvom za njegovu upotrebu;

 • upotrebe goriva, maziva, motornog i drugog ulja, rashladne tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, koja ne zadovoljavaju propisani kvalitet od strane proizvođača ili se ne koriste shodno njihovoj namjeni i uputstvu za upotrebu;

 • nepoštivanja Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana definisanog od strane proizvođača;

 • nepopunjenog ili neredovnog popunjenog digitalnog servisnog plana ili servisne knjižice vozila

 • propusta kupca da odmah prijavi kvar na vozilu ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka vozila;

 • ostalih slučajeva koji nisu gore navedeni, ali s istim stoje u uzročnoj vezi.

4. Ostvarivanje prava na garanciju 

Za ostvarivanje prava na garanciju važe slijedeći uslovi:

 • kupac može ostvariti pravo na garanciju kod bilo kojeg Škoda ovlaštenog trgovca, odnosno servisnog partnera, kako na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako i u inostranstvu;

 • radi ostvarenja prava iz garancije, vlasnik garancije obavezan je prije započinjanja otklanjanja nedostatka/kvara da omogući utvrđivanje nedostatka/kvara u Škoda ovlaštenom servisu;

 • za slučaj usmene prijave/reklamacije za ostvarivanje prava na garanciju, kupcu se mora uručiti pismena potvrda o prijemu prijave/reklamacije;

 • prava iz garancije ne umanjuju prava koja kupcu pripadaju temeljem drugih propisa. 

 5. Ostale odredbe

 • zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo proizvođača koji za njega preuzima i čuva Škoda ovlašteni servisni partner;

 • garancija ne pokriva troškove redovnog održavanja vozila (troškovi usluge i  materijala);

 • sve popravke izvršene na vozilu, odnosno utrošeni rad i ugrađeni dijelovi, tokom otklanjanja neispravnosti/kvara u periodu trajanja fabričke dvogodišnje garancije na vozilo, imaju garanciju do isteka fabričke dvogodišnje garancije na vozilo;

 • importer garantuje da će za prodato vozilo najmanje deset godina, računajući od datuma prestanka proizvodnje vozila osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabavke originalnih rezervnih dijelova;

 • odjava ili privremeno mirovanje vozila, kao i promjena korisnika ili vlasnika vozila, nema uticaja na trajanje prava na garanciju istog;

 • kupac nema prava na bilo kakva dodatna potraživanja osim prava utvrđenih garantnim listom.

Ova garancija ne isključuje, niti utiče na prava koja su kupcu garantovana Zakonom o zaštiti potrošača. 

Garantni list prilaže se uz Servisni plan (u servisnoj knjižici) i njegov je sastavni dio.

Napomena: Detaljnije informacije u vezi sa garancijom možete dobiti od vašeg ovlaštenog Škoda trgovca, odnosno servisnog partnera!